Bezpieczeństwo żywności

 1. USTAWA z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 149, 60.

Ochrona danych osobowych

 1. OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 13 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

 2. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie trybu i sposobu realizacji zadań w celu zapewniania przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych przez administratora bezpieczeństwa informacji.

 3. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.

Ochrona ppoż.

 1.  OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej.

 2. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej.

 3. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych.

 4. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

 

Ochrona osób i mienia

 1. USTAWA z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1432, 2255, z 2017 r. poz. 60.

 2. KONWENCJA o odpowiedzialności osób utrzymujących hotele za rzeczy wniesione przez gości hotelowych z dnia 17 grudnia 1962r.

Policja

 1. USTAWA z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1782, 1948, 1955, z 2017 r. poz. 60, 244, 708, 768, 1086, 1321.

Terroryzm

 1. USTAWA z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych. Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2016 r. poz. 904, 1948.

 2. OBWIESZCZENIE ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 18 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie katalogu incydentów o charakterze terrorystycznym.