Program szkolenia " TERRORYZM I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W PRAKTYCE HOTELARSKIEJ "

Termin szkolenia: 2017.11.08

Miejsce szkolenia: 02-679 Warszawa, ul. Smoluchowskiego 1

Koszt udziału 1 osoby: 500 zł netto

Karta zgłoszenia do pobrania ( po wypełnieniu proszę wysłać na adres )
Warsztaty składają się ze specjalnie zaprojektowanych modułów zapewniających skuteczne przygotowanie i wsparcie menedżerów w praktyce związanej z zagrożeniami terrorystycznymi i przetwarzaniem danych osobowych.

 

I moduł - „Ochrona Danych Osobowych – zmiany wynikające z RODO”

 

KORZYŚCI

Dzięki tym warsztatom:

 • Dowiesz się
 • jakie zagrożenia dotyczą naszej prywatności;
 • co to są dane osobowe;
 • jakie wymagania stawiane są menedżerom odnośnie przetwarzania danych osobowych w praktyce hotelarskiej;
 • jakie mogą być skutki niewłaściwego przetwarzania danych osobowych;
 • jak wdrożyć system ochrony danych osobowych.
 • Poznasz
 • techniki przetwarzania danych osobowych.
 • Nabędziesz umiejętność
 • rozpoznawania zagrożeń wiążących się z przetwarzaniem danych osobowych;
 • zorganizowania systemu ochrony danych osobowych.

 

Tematyka:

 • Podstawy prawne ochrony danych osobowych – zmiany wynikające z ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO).
 • Wymagania dotyczące zbierania, przetwarzania, udostępniania i przechowywania danych osobowych.
 • Podstawowe procedury, standardy i dokumentacja dotycząca ochrony danych osobowych.
 • Administrator bezpieczeństwa informacji (ABI) a Inspektor ochrony danych osobowych.
 • Odpowiedzialność hoteli i podobnych zakładów oraz sankcje za nieprzestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych – stan aktualny i zmiany od 25.05.2018r.

 

II moduł – Terroryzm w praktyce hotelarskiej.

KORZYŚCI

Dzięki tym warsztatom:

 • Dowiesz się
 • o istniejących zagrożeniach wynikających z terroryzmu lokalnego i światowego, zmieniających się metodach działania terrorystów i celach jakie chcą osiągnąć;
 • o aspektach odpowiedzialności prawnej wynikającej z obowiązujących w Polsce przepisów dot. przeciwdziałania zagrożeniom terrorystycznym;
 • jakie zadania i obowiązki spoczywają na właścicielach i personelu hoteli w odniesieniu do zagrożeń terrorystycznych;
 • jak przygotować hotel na zagrożenie terrorystyczne i inne;
 • co zrobić w sytuacji wystąpienia zagrożenia, w tym terrorystycznego.
 • Poznasz
 • jakie nowe zagrożenia mogą wystąpić w praktyce hotelowej - "Aktywny strzelec";
 • pożądane sposoby zachowania osób, które znalazły się w sytuacji zakładniczej;
 • prawidłowy sposób działania w przypadku odebrania telefonu o zagrożeniu bombowym lub innym;
 • zasady współpracy z mediami w sytuacji wystąpienia nieprzewidzianego zdarzenia pozostającego w zainteresowaniu opinii publicznej.
 • Nabędziesz umiejętność
 • zasad działania i zachowania się w sytuacji kryzysowej oraz zadania osób odpowiedzialnych za ewakuację;
 • przygotowania planów i algorytmów postępowania w sytuacji zagrożenia;
 • rozpoznawania niebezpiecznych przesyłek i przedmiotów oraz sposobów ich zabezpieczenia do czasu przybycia służb ratunkowych.

Tematyka:

 1. Terroryzm
 • cechy charakterystyczne dla zjawiska terroryzmu;
 • najczęściej stosowane metody ataków;
 • czynniki sprzyjające działalności terrorystycznej w Polsce;
 • dziwne zachowania które powinny wzbudzić w tobie niepokój.
 1. Przepisy prawne związane z problematyką antyterrorystyczną
 • ustawa antyterrorystyczna;
 • prawo budowlane;
 • przepisy sanitarne;
 • przepisy pożarowe.
 1. Sytuacja zakładnicza
 • jak przeżyć atak - dobre praktyki;
 • zagrożenie bombowe;
 • aktywny strzelec;
 • wtargnięcie intruza na teren obiektu.
 1. Ochrona obiektu – prewencja
 • charakterystyka skutecznej ochrony obiektu;
 • obowiązki i zadania kierownika hotelu;
 • zadania i obowiązki osoby podejmującej działania w sytuacji zagrożenia;
 • alarmowanie i powiadamianie.
 1. Współpraca z Mediami
 • zasady udzielania informacji dziennikarzom na miejscu zdarzenia;
 • sposoby kontaktów z mass mediami;
 • schemat budowy informacji prasowej.